Personuppgiftspolicy

Introduktion

Genom att använda Enkla Juridiks (i det följande även ”vi”, ”vår”, ”oss” etc.) tjänster accepterar du denna personuppgiftspolicy och vår behandling av personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Personuppgiftspolicyn gäller alla personer som använder, har använt eller har uttryckt en vilja att använda de tjänster som Enkla Juridik tillhandahåller.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 18 september 2018.

Definitioner

Kund avser en fysisk person som använder, har använt eller uttryckt en önskan att använda Enkla Juridiks tjänster.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter är en behandling i laglig mening.

Ansvarig för personuppgifter

Enkla Juridik Sverige AB, med adress Karlbergsvägen 71B, 113 35 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Kontaktperson angående behandling av personuppgifter är Marcus Bäckström (marcus.backstrom@enklajuridik.se/076–1383700).

Kategorier av personuppgifter

Enkla Juridik inhämtar personuppgifter om kunder genom kundernas användning av Enkla Juridiks tjänster. För att Enkla Juridik ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunder samlas huvudsakligen följande uppgifter in.

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Mejladress
  • Mobilnummer

Med begreppet kund avses en person som skickat en förfrågan om kostnadsfri juridisk utvärdering, alternativt gett Enkla Juridik i uppdrag att fortsätta tillhandahålla rådgivning efter den kostnadsfria utvärderingen.

Enkla Juridik inhämtar inte ovan listade personuppgifter från personer som enbart besöker Enkla Juridiks webbplats.

Syfte och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna fullgöra de uppdrag vi får av våra kunder.

Den lagliga grunden för hantering av de flesta personuppgifter som Enkla Juridik innehar är att kunna uppfylla de åtaganden som följer av avtal vi ingått med våra kunder.

Personuppgifter kan dock även komma att behandlas utifrån att Enkla Juridik har ett berättigat intresse av att behandla dem samt att den aktuella kunden samtyckt till att personuppgifterna samlas in.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Enkla Juridik delar endast dina personuppgifter med utomstående parter i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de uppdrag våra kunder givit oss.

Exempel på aktörer som vi, inom ramen för ett uppdrag, kan komma att dela personuppgifter med är banker, försäkringsbolag eller andra advokat- och juristbyråer. I sådana fall är mottagaren av personuppgifterna självständigt personuppgiftsansvarig och Enkla Juridik styr inte över hur mottagaren behandlar personuppgifterna.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter som är hänförliga till avslutade ärenden sparas i 10 år från ärendets slutdatum. Med ärende avses att kunden, efter att först ha skickat in en förfrågan, givit Enkla Juridik ett konkret uppdrag om fortsatt rådgivning. Slutdatum är det datum då kunden senast hade kontakt med Enkla Juridik angående det aktuella ärendet.

Personuppgifter som är hänförliga till förfrågningar som inte resulterat i något avtal om rådgivning sparas i 2 år från det datum då förfrågan mottogs av oss.

Om lagstiftning uppställer krav på Enkla Juridik att lagra personuppgifter under längre tid än vad som framgår ovan gäller inte angivna tidsgränser.

Dina rättigheter

I egenskap av kund har du rätt att begära följande av Enkla Juridik.

  • Radering av personuppgifter. Denna rättighet gäller inte om Enkla Juridik är skyldig att lagra personuppgiften till följd av lag eller annan tvingande bestämmelse. Rättigheten gäller heller inte personuppgifter som Enkla Juridik behöver lagra för att kunna uppfylla eventuella framtida förpliktelser med anledning av reklamation eller dylikt.
  • Kopia av personuppgifter som behandlas av Enkla Juridik.
  • Rättelse av personuppgifter som är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.
  • Återkallelse av samtycket till behandling av personuppgifter. Observera att detta enbart gäller då den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Cookies

Enkla Juridik använder så kallade cookies enligt lagen om elektronisk kommunikation. En cookie är en fil som spårar en användares aktivitet och möjliggör förbättrade användarupplevelser. De cookies som Enkla Juridik använder lagras i webbläsaren i upp till 180 dagar.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Klagomål

Klagomål angående Enkla Juridiks behandling av personuppgifter kan, om du inte tar direktkontakt med oss, riktas till Datainspektionen.

Datainspektionen är den myndighet i Sverige som ansvarar för att personuppgiftslagstiftningen efterlevs. Du kan kontakta Datainspektionen genom datainspektionen@datainspektionen.se.